Despre mine...

Informaţii personale
Nume / Prenume BOBOCEA DANA CORINA

Adresă/Bucureşti, România

Telefon 0214132647 Fax(uri) 0214401006

E-mail(uri) dnabobocea@gmail.com,
Experienţa profesională

Perioada 2004 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate managerială

Numele şi adresa angajatorului ISMB

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ

Experienţa profesională

Perioada 1997 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Profesor biologie, Liceul Teoretic Grigore Moisil

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica şi de consiliere si orientare şcolara

Numele şi adresa angajatorului ISMB

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ

Experienţa profesională

Perioada 1995 – 1997

Funcţia sau postul ocupat Profesor biologie, Grup Şcolar Industrial Gheorghe Asachi

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica şi de consiliere si orientare şcolara

Numele şi adresa angajatorului ISMB

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ

Experienţa profesională

Perioada 1994 – 1995

Funcţia sau postul ocupat Profesor biologie, Colegiul Economic A.D. Xenopol

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica şi de consiliere si orientare şcolara

Numele şi adresa angajatorului ISMB

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ

Educaţie şi formare

Perioada 2006 – 2008

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management educaţional

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nivel 6

Educaţie şi formare

Perioada 1989 - 1995

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Biologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nivel 5

Educaţie şi formare

Perioada 2001, 2004

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formator regional, respectiv naţional

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Managementul disciplinei, respectiv Educaţia pentru Sănătate în Şcoala Rpmânească

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Educaţie şi formare

Perioada 1997, 2001, 2004

Calificarea / diploma obţinută Certificat pentru obţinerea gradelor didactice definitiv, II şi respectiv I

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Didactica biologiei, psihologie, discipline biologice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă

Limba B2 Engleză B2 Engleză B2 Engleză B2 Engleză B2 Engleză

Limba B2 Franceză B2 Franceză B2 Franceză B2 Franceză B2 Franceză
Competenţe şi abilităţi sociale Perioada 2002 – 2008 Metodist al ISMB, disciplina biologie şi membru al Consiliului Consultativ al Disciplinei, cu calitatea de secretar
Competenţe şi aptitudini organizatorice Perioada 2004 – prezent Coordonator al activităţii educative, curriculare şi extracurriculare, la nivelul liceului, în calitate de director adjunct, precum şi alte responsabilităţi delegate de directorul coordonator (preşedinte al unor comisii cu caracter permanent sau temporar, la nivel de liceu)
Perioada 2007 – prezent Project manager în cadrul proiectului „portal.moisil.ro”
Perioada 2002 – 2008 coordonarea activităţii didactice la disciplina biologie, sector 6
Perioada 2009 – 2010 metodist ISMB, responsabil la nivelul sectorului 6,la departamentul de programe şi proiecte comunitare si europene
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea echipamentelor de laborator specifice biologiei şi chimiei
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 2001 Obţinerea permisului EDDL, modulul pilot, în cadrul Departamentului Credis al Universităţii Bucureşti
Competenţe şi aptitudini artistice Da prin autoformare
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Permis(e) de conducere Nu